Inwestycje i remonty

INWESTYCJE i remonty realizowane w latach 2019-2023

153,2 mln zł

+79% średnioroczny wzrost wydatków majątkowych i remontowych w stosunku do lat 2014-2018

Mapa wybranych inwestycji i remontów w latach 2019-2023

Poniższa mapa prezentuje zrealizowane zadania w latach 2019-2023. W tym celu zadania inwestycyjne i remontowo sklasyfikowano w kilku kategoriach, które koncentrują się na zadaniach drogowych, oświatowych, oświetleniowych, wodno-kanalizacyjnych i innych. 

Działalność inwestycyjna Gminy Miejskiej Jarosław jest jednym z priorytetów pracy władz miasta. Planowanie działań realizowanych w danym roku budżetowym musi z jednej strony uwzględniać stan rzeczywisty, w jakim znajdują się poszczególne elementy infrastruktury publicznej, a z drugiej oczekiwania mieszkańców co do kolejności podejmowanych decyzji inwestycyjnych i remontowych. 

W tej części raportu zaprezentowane są  inwestycje "strategiczne", a następnie, w poszczególnych zakładkach opisane:


Część wybranych inwestycji została opisana szczegółowiej, wszystkie jednak - z zachowaniem powyższego podziału - zestawione są w tabelach. 

INWESTYCJE strategiczne

2019-2023: kompleksowa rewitalizacja rynku

Realizacja zadania rozpoczęła się w grudniu 2019 r. Zadanie wpisało się  w cele Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata  2016-2020, a następnie Strategii na lata 2021-2027 i dotyczyło kompleksowej rewitalizacji obszaru starego miasta ze szczególnym uwzględnieniem rynku – w wymiarze technicznym (w tym elewacje, płyta placu, iluminacja), gospodarczym, społeczno-kulturowym i środowiskowym.

Całkowity koszt inwestycji:  17.816.670,97


Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje drogowe, oświetleniowe, wodno-kanalizacyjne

2019 - 2021: Budowa stadionu Miejskiego przy ulicy Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym

Budowa stadionu miejskiego wraz z kompleksem lekkoatletycznym


Całkowity koszt inwestycji:13.334.681,19 złSzczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Pozostałe inwestycje

2020-2022: Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu 

Przebudowa ul. Kraszewskiego. 


Całkowity koszt inwestycji: 10.488.133,45 zł
Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje drogowe, oświetleniowe, wodno-kanalizacyjne

2021- 2022:  Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jarosławiu

Budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krakowskiej. 


 Całkowity koszt inwestycji: 5.906.348,98 zł


Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Pozostałe inwestycje

2019 - 2023: Utworzenie bulwarów nad rzeką San 

Zagospodarowanie terenów nadrzecznych, zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki San w miejscowości Jarosław i stworzenie kompleksu w postaci wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej dla wszystkich osób. 

Planowany całkowity koszt inwestycji: 


Inwestycja jest w trakcie realizacji.


Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Pozostałe inwestycje

2023: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego.  


Całkowity koszt inwestycji: 15.997.000,00 zł


Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje drogowe, oświetleniowe, wodno-kanalizacyjne

2023: Przebudowa ul. Pełkińskiej 

Inwestycja rozpoczęta w 2023 r. 

Planowane zakończenie w 2025 r. 


Całkowity koszt inwestycji: 14.542.388,88 zł


Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje drogowe, oświetleniowe, wodno-kanalizacyjne

2023: Nowa Funkcjonalność dawnej siedziby MZK - Centrum Przesiadkowe, Informatyczne Centrum Zarządzania Miastem, Punkt Obsługi Inwestora

Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku administracyjnego MZK w Jarosławiu.

 Planowany całkowity koszt inwestycji: 

6.237.440,80 zł


 Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Pozostałe inwestycje

2023:  Centrum Przesiadkowe 

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt architektoniczno - budowlany i techniczny, zagospodarowanie terenu,

Planowany całkowity koszt inwestycji:
3.167.041,77 zł

 

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w zakładce Pozostałe inwestycje

łączne wydatki na inwestycje i remonty
w latach 2019-2023

    153,2 mln zł

   153,2 mln zł

Łączne wydatki na inwestycje i remonty
w latach 2019-2023

10,9 mln zł

Łączne wydatki na remonty
w latach 2019-2023

 73

Średnia roczna liczba zadań inwestycyjnych
w latach 2019-2023

W latach 2019-2023 łączne poniesione nakłady na inwestycje i remonty wyniosły 153,2 mln zł. Tym samym średnioroczna wartość zadań inwestycyjnych i remontowych wyniosła 30,64 mln zł. W dalszej części raportu zostały przedstawione kierunki wydatków, a następnie zaprezentowano najważniejsze zrealizowane zadania.

Kierunki wydatków majątkowych i remontowych w latach 2019-2023

    32,6 %

Udział wydatków na zadania z zakresu drogownictwa w łącznej kwocie wydatków na inwestycje i remonty

w latach 2019-2023

 21,1%

Udział wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w łącznej kwocie wydatków na inwestycje i remonty
w latach 2019-2023

 19,5%

Udział wydatków na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej kwocie wydatków na inwestycje i remonty
w latach 2019-2023

    50 mln zł

Suma nakładów na inwestycje
i remonty drogowe
w latach 2019-2023

 32,3 mln zł

Suma nakładów na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
w latach 2019-2023

 29,9 mln zł

Suma nakładów na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej
w latach 2019-2023