podstawowe informacje

Położenie i DEMOGRAFIA

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie 


POWIAT: 

jarosławski


gminy wchodzące w skład powiatu jarosławskiego

2 gminy miejskie: Jarosław i Radymno, 

1 gmina miejsko-wiejska: Pruchnik 

8 gmin wiejskich: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica

TYP: 

gmina miejska


SIEDZIBA WŁADZ gminy

Jarosław


GMINY bezpośrednio sąsiadujące z gminą miejską Jarosław: Jarosław (gw), Pawłosiów (gw), Wiązownica (gw)Mapka powiatu Jarosławskiego

POWIERZCHNIA : 35 km²

stan na dzień 31.12.2022 r. (Źródło: GUS)


LICZBA LUDNOŚCI: 35 610 osób 

stan na dzień 31.12.2022 r. (Źródło: GUS)

Informacje budżetowe

W tej części zostały zaprezentowane najważniejsze pozycje budżetowe z wyodrębnieniem łącznych kwot dochodów, wydatków w latach 2019-2023. W całym raporcie dla lat 2019-2023 przyjęto wartości wykonane (w tym dla 2023 r. przyjęto wartość wykonania wg sprawozdań za miesiąc grudzień 2023 r. oraz danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej).

Dochody i wydatki

+48% wzrost dochodów w 2023 r. w stosunku do 2018 r.

+31%  wzrost wydatków w 2023 r. w stosunku do 2018 r.

Dochody i wydatki

+48% wzrost dochodów w 2023 r. w stosunku do 2018 r.

+31%  wzrost wydatków w 2023 r. w stosunku do 2018 r.

W analizowanym okresie zaobserwowano znaczący wzrost wielkości budżetu miasta, który jest charakteryzowany wartością dochodów i wydatków. Na koniec 2018 r. kwota dochodów wynosiła 157 mln zł, z kolei na przestrzeni kadencji zwiększyła się o 75 mln zł do poziomu 232 mln zł na koniec 2023 r.  Analogicznie wzrosła wielkość wydatków, które na koniec 2018 r. wynosiły 170 mln zł, natomiast na koniec 2023 r. była to kwota 222 mln zł, co oznacza wzrost o 52 mln zł. Jednym z powodów mający istotny wpływ na tę zmianę była aktywność inwestycyjna miasta i skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inwestycji. 

Z tego względu w dalszej części zaprezentowano kierunki wydatków budżetu, a następnie aspekty ogólny poziom wydatków majątkowych i pozyskanych środków na ich realizację.

Główne kierunki wydatków Miasta Jarosław w latach 2019-2023

Zaprezentowana struktura wydatków budżetu wskazuje, że największa część środków publicznych w latach 2019-2023 została przeznaczona na zadania oświatowe. Na ten cel wydatkowano ponad 332 mln zł, co stanowi 31,4 % łącznych wydatków budżetowych. Drugą co do wielkości pozycją były wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny, na które przeznaczono ponad 211 mln zł, tj. 20% wydatków. Istotne miejsce w polityce miasta zajmowały zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i gospodarki komunalnej, które zostały zrealizowane na poziomie ponad 121 mln zł, co stanowi 11,5% łącznych wydatków budżetu. Warto zauważyć, że znacząca część środków publicznych została przeznaczona na zadania w zakresie transportu i łączności, tj. w szczególności inwestycje i remonty drogowe. Na ten cel wydatkowano 69,5 mln zł, tj. 6,7% wydatków budżetu.

WYdatki majątkowe i ich finansowanie

łączne Wydatki majątkowe w latach 2019-2023

142,3 mln zł  

142,3 mln zł

Wydatki majątkowe

71,5 mln zł

Pozyskane dotacje i środki na inwestycje

51,6 %

Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi

Średnioroczne wydatki na inwestycje


28,5 mln

+84% wzrost średniorocznych nakładów inwestycyjnych

Analizie poddano m.in. aktywność inwestycyjną i skuteczność w pozyskiwaniu środków na realizacji inwestycji. Na uwagę uwagę zasługuje łączna kwota wydatków majątkowych zrealizowanych w mijającej kadencji. W okresie 2019-2023 było to łącznie ponad 142,3 mln zł,  co przekłada się na wzrost nakładów inwestycyjnych o kwotę 64,8 mln zł. W latach 2014-2018 inwestycje zrealizowano na poziomie 77,5 mln zł. 

Na powyższym wykresie zaprezentowano średnioroczny poziom wydatków majątkowych w latach 2014-2018 i 2019-2023. Uzyskane wyniki potwierdzają wzmożoną aktywność inwestycyjną miasta, ponieważ w mijającej kadencji uzyskano bardzo wysoki wzrost nakładów inwestycyjnych. Średnioroczna wartość wydatków majątkowych w latach 2019-2023 była aż o 84% wyższa w stosunku do okresu 2014-2018. Wśród głównych czynników umożliwiających realizację takiego zakresu inwestycji wymienić należy wygospodarowanie środków własnych w postaci stabilnej nadwyżki operacyjnej, a przede wszystkim na uwagę zasługuje skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje

71 mln

+318% wzrost łącznej kwoty pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje w latach 2019-2023 w stosunku do okresu 2014-2018

Zaprezentowane powyżej dane odnoszą się do poziomu nakładów inwestycyjnych i pozyskanych środków zewnętrznych na cele inwestycyjne. Na uwagę zasługuje fakt, że w latach 2019-2023 pozyskano łącznie aż 71 mln zł środków na inwestycje. Jest to wzrost o  54 mln zł, czyli o 318% więcej pozyskanych dofinansowań niż w latach 2014-2018. Warto nadmienić, że średnioroczna kwota pozyskanych środków w latach 2019-2023 wyniosła 14,3 mln zł, co w stosunku do lat 2014-2018 wskazuje na wzrost o 328%. Średnioroczna kwota pozyskanych dofinansowań w okresie 2014-2018 wyniosła zaledwie 3,3 mln zł. Powyższe dane wskazują na istotne zwiększenie nakładów inwestycyjnych, przy jednocześnie wysokiej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele inwestycyjne.

Zrealizowane wydatki majątkowe w latach 2019-2023 zostały omówione na zakładce Inwestycje.