inwestycje i remonty

INWESTYCJE i remonty drogowe, oświetleniowe i wodno-kanalizacyjne realizowane w latach 2019-2023

2019-2023: kompleksowa rewitalizacja rynku

Realizacja zadania rozpoczęła się w grudniu 2019 r. Zadanie wpisało się  w cele Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata  2016-2020, a następnie Strategii na lata 2021-2027 i dotyczyło kompleksowej rewitalizacji obszaru starego miasta ze szczególnym uwzględnieniem rynku – w wymiarze technicznym (w tym elewacje, płyta placu, iluminacja), gospodarczym, społeczno-kulturowym i środowiskowym.

Realizacja inwestycji uzyskała dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład 2022-2023. 

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac: 

Całkowity koszt inwestycji:  17.816.670,97 zł, z tego:

2020-2022: Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych 

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych: zdjęcie humusu w rejonie planowanych robót, rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego nr 33, rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej przebudowę i budowę odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z zbiornikiem retencyjnym, przebudowę i budowę odcinków sieci wodociągowej, gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów, wykonanie skrzyżowania typu rondo, wykonanie zatok postojowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego), sprawowanego nadzoru inwestorskiego, wykonanie koncepcji nasadzeń na nowo wybudowanym rondzie u zbiegu ulic Kraszewskiego i Pełkińska, zagospodarowania ronda po przebudowie ul. Kraszewskiego, wykonanie opinii dot. analizy wzrostu kosztów realizacji zadania inwestycyjnego


Wartość zadania w poszczególnych latach: 10.488.133,45 zł

2022-2023:  Przebudowa drogi gminnej klasy – Z, nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu

W ramach zadania wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe oraz kanalizację deszczową, ułożono krawężniki i obrzeża betonowe. Została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej wzmocnionej siatką szklano-węglową, ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm na chodniku i zjazdach, oznakowanie poziome i pionowe. 


Wartość zadania:

2019 - 2021:  rozbudowa ul. Łączności 

Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6 m i długości 267 m; obustronne chodniki o szerokości 2 m oraz zjazdy na posesje; lampy oświetleniowe LED 10 szt.; kanalizację deszczową 400 m; wpusty i studnie kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zakończona. 


Wartość zadania:1.938.139,96

2023: Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach ​nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja drug

Zakres prac obejmował:​


Całkowity koszt inwestycji: 

roboty budowlane – 3.541.409,59 zł;    nadzór – 13.899,00 zł 

kwota dofinansowania: Polski Ład - 2.805.878,47 zł i środki własne - 735.531,12 zł​

2023: Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0 + 936,90 do km 1 + 935,90  

Inwestycja rozpoczęta w 2023 r., planowane zakończenie w 2025 r. 

W ramach zadania zaplanowano:​ wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni, przebudowę skrzyżowania z ul. Pogodną,​ budowę chodnika z kostki betonowej,​ budowę ciągu pieszo – rowerowego,​ przebudowę zatoki autobusowej,​ przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego z projektowaną inwestycją.​

Całość roboty budowlane – 14.542.388,88 zł

2023: Wyniesione przejścia dla pieszych i wyświetlacze prędkości

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. 

W efekcie zrealizowanego zadania:

zbudowane zostały wyniesione przejścia dla pieszych

zainstalowane zostały radarowe wyświetlacze prędkości (lokalizacje w okolicy przejść dla pieszych):


Wartość zadania:  341.940 zł

2023: Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej etap I w km 0+183,33 - 0+234,33

Inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej etap I w km 0+183,33 – 0+234,33 w zakresie:  krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 – 108 m, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej-19 m, warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości śr. 3 cm (AC 16 W 50/70, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 270 m2, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 16 W 50/70, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 270 m2, warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (AC 11 S 50/70, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 270 m2, koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) – 30 m2, podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce) – 30 m2, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 15 cm – 30 m2, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolor) – 30 m2


Wartość zadania: 

2022 r.zł: 23.000,00 zł (wykonacie dokumentacji projektowej)

2023 r.: 111.545,63

2022: Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Orkana.

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną wzmocnioną siatką szklano-węglową, chodnik i zjazdy z kostki brukowej, oświetlenie uliczne, zamontowano progi zwalniające


Wartość zadania: 652.765,25 zł

2022 - 2023:  Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. Baśka 

Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”. 


Wartość zadania: 

2023 r.:155.239,31 zł

2022- 2023:  Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3; 3228/4;3228/5; 3228/6; 3228/7; 3228/9; 3228/10; 3228/11; 3228/12; 3228/65 obręb 4 obok Lear Corporation 

W ramach zadania wykonane zostanie: frezowanie starej nawierzchni, ułożenie nawierzchni asfaltowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie nowej nawierzchni placu wewnątrz drogi dojazdowej z płyt betonowych ażurowych i kostki brukowej, zieleńce utwardzone kratami z tworzywa sztucznego, chodniki z kostki brukowej obramowane obrzeżami betonowymi, przebudowa studzienki ściekowej na istniejącym kanale deszczowym. 


Koszt inwestycji wraz z nadzorem: 636.838,77 zł

2022: Aktywne przejścia dla pieszych 

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu. 

W ramach zadania wykonano przebudowę przejść wraz z montażem aktywnego systemu przejścia oraz doświetlenia:


Wartość zadania: 389.012,49 zł


2023: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. 


Całkowity koszt inwestycji: 15.997.000,00 zł

kwota dofinansowania: Polski Ład - 13.613.513,01 zł

Wartość zadania w 2023 r.:  2.383.486,99 zł 

2022:  Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Odtworzenie nawierzchni na ulicy Ludowej wraz z budową oświetlenia

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową o szerokości 3 metrów i długości około 150 metrów.


Wartość zadania: 180.068,48 zł


2022:  Dz.6 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Kruhel Pawłosiowski – IV etap” 

W ramach zadania wykonano 110 m drogi: warstwę ścieralną i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, stabilizację podłoża cementem, podbudowę z mieszanki niezwiązanej oraz uzupełnienie poboczy, nowe oznakowanie pionowe. 


Wartość zadania: 354.000,14


2022:  Dz.6 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Powstania Styczniowego” 

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na całej długości ulicy, od ulicy Krakowskiej do ulicy Kościuszki, wraz z krawężnikami i zjazdami prawostronnymi, długość 145 m.  


Wartość zadania: 193.445,35


2022: Dz.4 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych – Przebudowa ul. Chmielnej

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8, podbudowy z kruszyw łamanych górna gr. 8 cm, dolna gr. 15 cm, nawierzchnię z płyt ażurowych betonowych o grubości10 cm z wypełnieniem kruszywem, studzienkę rewizyjną o śr. 425 mm z rury karbowanej, studnię rewizyjną z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, odwodnienie liniowe betonowe klasy D400 z kratą żeliwną. Długość 150 m. 


Wartość zadania: 301. 097,79


2019-2022:  Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5

Inwestycja realizowana była w latach 2019 - 2022. W wyniku inwestycji zostały zamontowane słupy oświetlenia ulicznego oraz oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 25W – 3 szt.,  oraz słupy oświetlenia ulicznego (aluminiowe) na fundamencie prefabrykowanym (6 m)  i oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 55W – 5 szt. 

W poszczególnych latach koszt inwestycji wyniósł: 

Całkowity koszt inwestycji: 682.843,63 zł

2022:  Budowa oświetlenia ul. jarowa 

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla zasilającego nowe punkty świetlne (długość ok.500mb), ustawiono słupy oświetleniowe (11 sztuk). Inwestycja prowadzona częściowo z PGE Dystrybucja S.A.  - Rejon Energetyczny Jarosław, która wykonała na ul. Jarowej przebudowę zasilania energetycznego.

Całkowity koszt inwestycji: 211.267,33 zł

2022:  Dz.7. Budowa oświetlenia ul. Stawki 

Realizowana w roku 2022 inwestycja została w całości wykonana i odebrana. Wydatkowana kwota dotyczy roboty budowlanej, nadzoru inwestorskiego oraz opłaty za przyłącze energetyczne.  W wyniku inwestycji ustawiono  słupy oświetlenia ulicznego stalowe ocynkowane na fundamencie prefabrykowanym – 38 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 60W + gniazdo NEMA - 38 szt.

Całkowity koszt inwestycji: 304.051,12 zł

2023Budowa oświetlenia ul. Dziewiarskiej  

W wyniku inwestycji zrealizowano:  słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe anodowany na fundamencie prefabrykowanym – 18 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 55W + gniazdo NEMA - 20 szt., wysięgnik dwuramienny aluminiowy – 2 szt.,  wysięgnik jednoramienny aluminiowy – 16 szt. 

Całkowity koszt inwestycji: 242.938,7

2023:  Oświetlenie ul. Boczna Sanowa 

 W wyniku inwestycji zrealizowano:  słupy oświetlenia ulicznego aluminiowy anodowany na fundamencie prefabrykowanym – 8 szt., oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED o mocy 55W + gniazdo NEMA - 8 szt., wysięgnik jednoramienny aluminiowy – 8 szt., r

Całkowity koszt inwestycji: 77.797,49

2022 - 2023: ul. Elektrowniana - kanalizacja deszczowa  oraz Rozbudowa 

2022 r.: Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D12 w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R:  w ramach zadania została wykonana nowa kanalizacja deszczowa o średnicy DN 400 wraz ze studniami o długości 213,50 metrów. Wykonano również tymczasowe poszerzenie jezdni z płyt z demontażu, umożliwiając wprowadzenie ruchu dwukierunkowego

2023 r. rozbudowa ul. Elektrownianej - wykonywany jest dalszy odcinek kanalizacji deszczowej od studni D12. Inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego: 


Wartość zadania: 

2022 r.:  151.845,00 zł

2023 r.: 111.545,63 złInwestycja w trakcie realizacji. 

2021-2022:  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1, P3, P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec- Korczowa

W latach 2021 -2022 realizowano prace przy budowie kanalizacji. Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych, opłat administracyjnych oraz sprawowanego nadzoru inwestorskiego. 

W wyniku inwestycji do kanalizacji zostało podłączonych około 100 budynków. 

W poszczególnych latach koszt inwestycji wyniósł: 

zdjęcia innych wybranych inwestycji

 Inwestycje i remonty drogowe, oświetleniowe, wodno-kanalizacyjne realizowane w latach 2019-2023 - zestawienie