Inwestycje i remonty

pozostałe iNWESTYCJE i remonty realizowane w latach 2019-2023

    41,5 mln zł

Suma nakładów na pozostałe główne inwestycje i remonty
w latach 2019-2023

 53%

Spadek nakładów na pozostałe główne inwestycje i remonty
w latach 2019-2023

 12

Średnia roczna liczba zadań w zakresie pozostałych głównych inwestycji
i remontów
w latach 2019-2023

pozostałe inwestycje realizowane w 2019-2023: 

opis wybranych inwestycji 

2019 - 2021: Budowa stadionu Miejskiego przy ulicy Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym

W latach 2019-2021 trwały prace w zakresie budowy stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym. Jest to zadanie zakończone. 

2019 r.:  W ramach zadania wykonano : roboty rozbiórkowe bieżni i boiska do piłki nożnej, budowę boiska do piłki nożnej 105x68 m ze sztuczną nawierzchnią, budowa boiska do mini piłki nożnej  budowa bieżni 4 torowa 400 m ,budowa bieżni 6 torowa 100 m, budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, budowa skoczni do skoku o tyczce, budowa skoczni do skoku wzwyż, budowa rzutni do pchnięcia kulą, budowa boiska do siatkówki, budowa oświetlenia płyty boiska, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, wraz z instalacją drenażową boisk, bieżni oraz urządzeń lekkoatletycznych. Kwota dotyczy prac projektowych, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz nadzoru autorskiego.

2020 r.: Wydatkowana kwota dotyczy opłat elektrycznych, dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego oraz robot budowlanych w zakresie: roboty rozbiórkowe, budowa pozostałych części trybun ziemnych, budynek trybuny krytej wraz z instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz instalacją hydrantów przeciwpożarowych, budowa placu utwardzonego do zawracania wraz z parkingami i wjazdem na działkę, budowa ciągów pieszych, zagospodarowanie zielenią, remont ogrodzenia od ul. słowackiego i ul. piekarskiej, wykonanie wiaty i stojaków na rowery, dostawa wyposażenia stadionu lekkoatletycznego.

2021 r.: W ramach zadania wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski. 


Całkowity koszt inwestycji:13.334.681,19 zł

W poszczególnych latach: 

2020 - 2021: budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego
przy ul. Wróblewskiego

 Wydatkowana kwota dotyczy robót budowalnych w zakresie: 3 – kondygnacyjny budynek w całości podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, konstrukcja murowana ze stropami prefabrykowanymi z płyt kanałowych. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowej, wewnętrzne instalacje: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa oraz instalacja gazu, przyłącza: woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, zagospodarowanie terenu: chodniki, miejsca postojowe, trawniki, miejsce gromadzenia odpadów oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinasowane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycja obejmowała wykonanie i wyposażenie budynku mieszkalnego, komunalnego. Zrealizowana i odebrana w grudniu 2021 r. W jej wyniku oddano do użytku 15 mieszkań komunalnych. 


Całkowity koszt inwestycji: 3.398.758,09 zł

2019 - 2023: Utworzenie bulwarów nad rzeką San 

Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenów nadrzecznych, zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki San w miejscowości Jarosław i stworzeniu kompleksu w postaci wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej dla wszystkich osób. 

 Zadanie realizowane w ramach dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, począwszy od wykonania robót przygotowawczych i pomiarów geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montażowe, izolacyjne, instalacyjne, wykończeniowe,  aż do zagospodarowania terenu włącznie. Zadanie realizowane w latach 2019-2023. 

W poszczególnych latach wykonano: 

Inwestycja jest w trakcie realizacji. 


Planowany całkowity koszt inwestycji: 

2023Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to podmiot realizujący budownictwo społeczne. Zadaniem spółki jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z możliwością uzyskania własności mieszkania na przestrzeni lat. SIM adresowana jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.W Gminie Miejskiej Jarosław projekt obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Część nadziemna tworzyć będzie przestrzeń dla lokali mieszkalnych w ilości 60 szt.


Szacunkowe koszty wg koncepcji ok. 22 000 000,00 zł

Wizualizacja

2021- 2022:  Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jarosławiu

Budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krakowskiej. 

2021 r. : W ramach zadania wykonano częściowe robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, aktualizacja projektu.

2022 r. Kwota wydatkowana dotyczy robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego, zakupu wyposażenia, opłat przyłączeniowych mediów, opłat administracyjnych. Inwestycja obejmuje:


Całkowity koszt inwestycji: 5.906.348,98 zł

2019 - 2021: Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Szczytniańskiej

W ramach inwestycji wykonano następujące prace: 

Koszt inwestycji  w poszczególnych latach wyniósł: 

2021: Renowacja cmentarza wojennego w Jarosławiu z okresu I Wojny Światowej 

Kwota dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wykonano oczyszczenie fundamentów muru od strony ulicy Pruchnickiej, zaimpregnowanie i zagruntowanie. Mur został uszczelniony za pomocą iniekcji krystalicznej grawitacyjnej następnie zatynkowany i zasypany ziemią. Wykonana została również odbojówka. 

Całkowity koszt inwestycji: 130.560,00 zł

W trakcie realizacji:

Po realizacji: 

2019 - 2022: Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną 

Kwota dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego. W ramach zadania wykonano remont muru na odcinku od przęsła P21- P23 wraz z przyporami. Prace polegały na oczyszczeniu, odgrzybieniu wzmocnieniu cegieł i uzupełnieniu ubytków w cegle. Przemurowano trzy warstwy cegieł i wykonano czapę żelbetową. Wykonano odprowadzenie wód powierzchniowych.

Całkowity koszt inwestycji: 2.504.909,32 zł

w poszczególnych latach: 

2022Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior +

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowalnych w zakresie: zaprojektowanie przebudowy istniejącego lokalu, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń ze zmianą sposobu użytkowania, roboty budowlane wewnętrzne,  montaż nadproży-przesklepienia, prace rozbiórkowe, murowanie i obsadzanie drzwi roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie, instalacje c.w.u., c.o., kanalizacji, elektryczna, wentylacja, klimatyzacja, podjazd dla wózków, zakup i montaż wyposażenia. Kwota zawiera również opłaty odbiorowe służb.

 Całkowity koszt inwestycji: 245.308,88   zł

2022:  Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy Placu Mickiewicza 18

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowalnych w zakresie: zaprojektowanie przebudowy istniejącego lokalu, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń ze zmianą sposobu użytkowania, roboty budowlane wewnętrzne,  montaż nadproży-przesklepienia, prace rozbiórkowe, murowanie i obsadzanie drzwi roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie, instalacje c.w.u., c.o., kanalizacji, elektryczna, wentylacja, klimatyzacja, podjazd dla wózków, zakup i montaż wyposażenia. 

 Całkowity koszt inwestycji: 673.494,36   zł

2023:  Nowa Funkcjonalność dawnej siedziby MZK - Centrum Przesiadkowe, Informatyczne Centrum zarządzania miastem, Punkt Obsługi Inwestora

Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku administracyjnego MZK w Jarosławiu, w szczególności: wykonanie elewacji obiektu wraz z kolorystyką, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej pionowej i poziomej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne (m in. przebudowa klatki schodowej zewnętrznej oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych), remont wszystkich pomieszczeń budynku, wykonanie instalacji c.o. zasilanej z pieca gazowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do instalacji kotła, remont klatki schodowej, montaż agregatu prądotwórczego, dla zapewnienia zasilania awaryjnego, instalacja elektryczna oraz oświetlenia awaryjnego, system monitoringu, poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr ¼ na I piętrze, poprzez wykonanie rozebrania części ściany konstrukcyjnej.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Planowany całkowity koszt inwestycji: 6.237.440,80 zł

2023:  Centrum Przesiadkowe

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt architektoniczno - budowlany, techniczny dla każdej branży, zagospodarowanie terenu. 

Następnie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie otwartej wiaty (wysokości min. 4 m), z maksymalną liczbą stanowisk dla autobusów komunikacji miejskiej, z zadaszeniem typu „zielony dach”, zagospodarowaniem przestrzeni pod wiatą (wygodne miejsca oczekiwania dla podróżnych) oraz parkingiem. Centrum będzie tworzyło funkcjonalną i spójną całość, zapewniającą komfortowe przemieszczanie się podróżnych.

Centrum zostanie wyposażone w elementy niezbędne do prawidłowej obsługi podróżnych, jak również elementy zapewniające bezpieczeństwo jak np. oświetlenie, monitoring, teletechnika. W ramach zadania zostaną wykonane niezbędne rozbiórki i odtworzenie istniejącego uzbrojenia i infrastruktury, a także zagospodarowanie terenu, w tym elementy zieleni i małej architektury. 

Planowane zakończenie inwestycji kwiecień 2024 r

Planowany całkowity koszt inwestycji: 3.167.041,77 zł

Wizualizacja Centrum Przesiadkowego

2022: JBO  – Skatepark Jarosław – nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i montażu urządzeń oraz sprawowanego nadzoru inwestorskiego. Inwestycja realizowana częściowo z Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmował:


Całkowity koszt inwestycji: 428.510,00 zł

2022: Budowa siłowni dla seniorów na os. Sterańczaka

Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowej, zakupu oraz prac montażowych urządzeń do ćwiczeń. Inwestycja realizowana w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego

Koszt inwestycji: 40.000,00 zł

2019 - 2022: wiaty przystankowe


Wartość zadania w poszczególnych latach:

Pozostałe inwestycje i remonty 

realizowane w latach 2019-2023 - zestawienie 

zdjęcia innych pozostałych wybranych inwestycji