programy i strategie

programy o charakterze ogólnym

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia 

Głównym dokumentem określającym długofalowe kierunki działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta oraz zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców jest Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia. Dokument ma kluczowe znaczenie dla planowania i kierowania rozwojem miejskim. Pełni rolę swoistego drogowskazu dla przyszłych inicjatyw i decyzji lokalnego samorządu. 

W czasie kadencji 2018-2023 obowiązywały dwa dokumenty:


Oba z tych dokumentów zawierają, w szczególności, specyficzne dla okresu obowiązywania, cele priorytetowe, cele szczegółowe oraz kierunki działań i programy umożliwiające realizację priorytetów w 5 dziedzinach strategicznych:

programy z obszaru pomocy społecznej

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Jarosław 

W kadencji 2018-2024 Gmina Miejska Jarosław konsekwentnie dążyła do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony jej ofiar. Temu celowi służyły, w kolejnych okresach, dwa programy.


Przykłady działań służących realizacji obu ww. dokumentów zostały opisane w zakładce Pomoc społeczna i zdrowie.

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Jarosław 

W ciągu ostatnich dwóch dekad, Gmina Miejska Jarosław konsekwentnie dążyła do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony jej ofiar. Dwa istotne programy służyły temu celowi, opierając się na odpowiednich aktach prawnych i integrując się z szeroko zakrojonymi działaniami społecznymi. 

Przykłady działań służących realizacji obu ww. dokumentów zostały opisane w zakładce Pomoc społeczna i zdrowie.

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław

W raportowanym okresie dwa dokumenty służyły temu celowi:

Przykłady działań służących realizacji obu ww. dokumentów zostały opisane w zakładce Pomoc społeczna i zdrowie.

programy z obszaru ochrony zdrowia

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Jarosławia

Celem głównym Programu jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Jarosławia na temat szkodliwości ich stosowania, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem zażywania narkotyków, dopalaczy lub innych środków. Realizacji tych celów służyły dwa programy:

Przykłady podejmowanych działań zostały opisane w zakładce Pomoc społeczna i zdrowie oraz dotyczącej współpracy z NGOs.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były każdego roku w całej kadencji w oparciu o przyjęte uchwały:

Przykłady podejmowanych działań zostały opisane w zakładce Pomoc społeczna i zdrowie oraz dotyczącej współpracy z NGOs.

programy z obszaru oświaty

Jednym z głównych zadań realizowanych w obszarze oświaty jest zwiększanie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia, motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć

Szkoły oraz przedszkola w Gminie Miejskiej Jarosław, poza wykonywaniem podstawowych zadań, którymi są:

w celu wspierania dzieci i młodzieży realizowały w latach 2018-2023 projekty i programy edukacyjne

  3,9 mln zł

Łączna wartość realizacji projektów edukacyjnych, o charakterze ogólnym,
w latach 2018-2023

 205,1 tys. zł

Łączna wartość wkładu własnego Gminy w realizację projektów edukacyjnych, o charakterze ogólnym,  w latach 2018-2023

  3,7 mln zł

Łączna wartość dofinansowania w realizację projektów edukacyjnych, o charakterze ogólnym,  w latach 2018-2023

Wszystkie te działania opisane są w zakładce Realizowane projekty oświatowe.

programy z obszaru współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to dokument obowiązujacy przez okres roku i określający zasady wsparcia przez gminę działań wymienionych podmiotów. W okresie 2019-2023 obowiązywały kolejno następujące dokumenty:

Szerzej działania w tym zakresie opisane są w zakładce: Współpraca z NGOs

programy z obszaru rewitalizacji

Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023


Program Program Rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym planowaniu i realizacji procesu rewitalizacji w Gminie Miejskiej Jarosław. 

 Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023 przyjęty został Uchwałą NR 494/XLV/2017 Rady Miasta Jarosława z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023. 

Ma on charakter strategii, w której dokonuje się wskazania obszaru rewitalizacji, pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu – także opisanej w Programie – wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem innych dokumentów gminnych, wywołując szerokie skutki.

programy z obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Jarosław

Gmina Miejska Jarosław konsekwentnie rozwija swoje zasoby mieszkaniowe, zarówno poprzez budowę nowych obiektów, jak i remonty istniejących lokali, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkaniowym swoich mieszkańców. Działania związane z gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym wpisane są w wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Są to: 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław 

Od kilku lat Gmina Miejska Jarosław angażuje się w działania ekologiczne, mające na celu unieszkodliwienie szkodliwego azbestu, przy współfinansowaniu z funduszy ochrony środowiska. Realizacji tych działań służy przyjęty:

programy z obszaru transportu

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035

Działania na rzecz stworzenia warunków do rozwoju elektromobilności na terenie Miasta Jarosławia realizowane są w oparciu o przyjętą uchwałę nr 341/XXV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035”. 


Jako cele szczegółowe określono:

Konieczność opracowania i wdrożenia przedmiotowej strategii wynika ze zdiagnozowanych przesłanek, które wskazują na potrzebę:

programy z obszaru ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław 


Gmina Miejska Jarosław aktywnie działa na rzecz ochrony środiwska. Opracowany program doprowadzić ma do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, ma zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko prze degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa

programy z obszaru opieki nad zabytkami

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Jarosławia

Gminny program opieki nad zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe miasta. Działania realizowane w zakresie tego programu wyznaczane są w oparciu o dwa dokumenty: 

Przykłady działań służących realizacji obu ww. dokumentów zostały opisane w zakładce Działalność kulturalna