konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w samorządzie to proces, w którym organ wykonawczy podejmuje dialog z obywatelami lub innymi zainteresowanymi stronami w celu uzyskania ich opinii, uwag lub  propozycji w kwestiach dotyczących spraw publicznych.  


Konsultacje społeczne mogą dotyczyć projektów regulacji czy rozstrzygnięć  z różnych dziedzin ochrony środowiska, edukacji, zdrowia, polityki publicznej, infrastruktury komunalnej, urbanistyki i planowania przestrzennego. Mogą przyjmować różne formy, takie jak spotkania z mieszkańcami debaty publiczne, przyjmowanie uwag na piśmie, ankiety online, konsultacje w terenie, czy stworzenie platformy internetowej  do zbierania opinii. Ich istotą jest danie  obywatelom i innym interesariuszom możliwości bezpośredniego przedstawienia stanowisk w sprawach publicznych ich dotyczących. 


Konsultacje społeczne są ważnym instrumentem dla budowy demokratycznego i otwartego społeczeństwa.


W okresie raportowanym odbyły się konsultacje społeczne w następujących sprawach:


Wszystkie wyżej wymienione konsultacje opisane są szczegółowo na stronie internetowej Gminy Miejskiej Jarosław.