Egzamin ósmoklasisty i sukcesy uczniów

Egzamin ósmoklasisty w latach 2019-2023

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany każdorazowo na koniec danego roku szkolnego. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

65%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego uczniów klas VIII
w latach 2019-2023

52%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty
z matematyki uczniów klas VIII
w latach 2019-2023

67%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty
z języka angielskiego uczniów klas VIII
w latach 2019-2023

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Jarosław
w latach 2019-2023 

W latach 2019-2023 w Gminie Jarosław uczniowie publicznych szkół podstawowych osiągnęli dobre wyniki
z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych:

3,42 p.p.

Wartość o jaką średni wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów w latach 2019-2023 w Gminie Jarosław był wyższy niż wynik krajowy

2,62 p.p.

Wartość o jaką średni wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów w latach 2019-2023 w Gminie Jarosław był wyższy niż wynik wojewódzki

3,36 p.p.

Wartość o jaką średni wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów w latach 2019-2023 w Gminie Jarosław był wyższy niż wynik powiatowy

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Jarosław
na tle powiatu, województwa, kraju w latach 2019-2023 

W latach 2019-2023 w Gminie Jarosław:

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW w latach 2018-2023

100

Liczba konkursów tematycznych i przedmiotowych, w których wzięli udział uczniowie w latach 2018-2023

40

Liczba laureatów konkursów tematycznych i przedmiotowych, w których wzięli udział uczniowie w latach 2018-2023

60

Liczba finalistów konkursów tematycznych i przedmiotowych, w których wzięli udział uczniowie w latach 2018-2023

Osiągnięcia uczniów w wojewódzkich konkursach
tematycznych i przedmiotowych w latach 2018-2023

 301,2 tys. zł

Łączna kwota przyznanych stypendiów motywacyjnych
latach 2018-2023

60,2 tys. zł

Średnia roczna kwota przyznanych stypendiów motywacyjnych
w latach 2018-2023

ok. 300

Średnia roczna liczba uczniów otrzymujących  stypendia motywacyjne
w latach 2018-2023

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w latach 2018-2023

W latach 2018-2023: