pomoc społeczna i zdrowie 


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Niniejsza część przedstawia podsumowanie realizacji najważniejszych, obligatoryjnych zadań oraz powierzonych do realizacji przez administrację rządową, związanych z pomocą społeczną, rodziną oraz zdrowiem realizowanych przez Gminę Miejską Jarosław. W zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców gmina, oprócz środków własnych, korzysta również ze środków przyznawanych z budżetu państwa w formie dotacji oraz subwencji. Zadania z niniejszego obszaru są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i pozostałe wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne. 


W dalszej części tego działu, prezentowane są szczegółowo działania związane z pomocą społeczną, rodziną oraz zdrowiem w kontekście polityk programów i strategii przyjętych przez władze Jarosławia, z których najważniejsze to:


Linki do uchwał poszczególnych programów znajdują się w zakładce Programy i strategie.

POMOC SPOŁECZNA

Łączne wydatki w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w latach 2019-2023:


300,3 mln zł

+66% średnioroczny wzrost wydatków w stosunku do lat 2014-2018


211,3 MLN zł

Łączne wydatki w dziale 855


RODZINA

80,2 mln

Łączne wydatki w dziale 852


POMOC SPOŁECZNA

8,8 mln zł

Łączne wydatki w dziale 853


POZOSTAŁE ZADANIA 

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


W latach 2019-2023 Gmina Miejska Jarosław ze środków własnych oraz ze źródeł zewnętrznych w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny łącznie wydatkowała kwotę niespełna 300 mln zł. Najwyższą pozycję stanowił Dział 855 "Rodzina" z uwagi na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”). W Dziale 852 "Pomoc społeczna" największą kwotę stanowiły wydatki na Ośrodki Pomocy Społecznej. 

216 mln zł

Wartość wypłaconych świadczeń społecznych

13,7 mln zł

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

10,8 mln zł

Wartość zadań związanych 

z usługami opiekuńczymi

MIEJSKI oŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Logo Miejskiego ośrodka pomocy społecznej, zdjęcie rodziny w lesie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, podobnie jak każdy inny MOPS w Polsce jest pierwszym miejscem, w którym wsparcia szukają rodziny i osoby potrzebujące pomocy. 

Celem działalności jest niesienie różnorodnych form pomocy tym, którzy z różnych przyczyn niezdolni są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym

Celem MOPS w Jarosławiu jest także kształtowanie postaw społecznych, sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.


Ośrodek wspierając osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, z jednej strony dąży do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej stosuje zasadę pomocniczości nakierowaną na wykorzystanie zasobów rodziny, jej potencjału i aktywności. Poprzez realizację różnego rodzaju projektów nie ogranicza się tylko do wypłaty zasiłków podopiecznym, ale poszukuje innowacyjnych form pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, mających na celu ich aktywizację społeczną i zawodową.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się zaleceniami Burmistrza Miasta, zaś realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej


Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Jarosławiu były bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Liczba wnioskodawców maleje m..in. z powodu wzrastania progu minimalnego krajowego wynagrodzenia, gdyż sprawia to, iż część osób przestaje się kwalifikować do programów socjalnych.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w latach 2019-2023

Posiłek w szkole i w domu

Ważnym elementem wsparcia finansowego osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest wsparcie gminy w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym. Pomocą w zakresie dożywiania objęte były w szczególności dzieci i młodzież realizujące obowiązek przedszkolny i szkolny. 

Posiłek w szkole i w domu - fotografia

Najwyższą kwotą oraz największą liczbą uprawnionych charakteryzowało się zadanie - świadczenie pieniężne na zakup żywności. 30% środków na realizację zadania pochodzi z budżetu gminy.

JAROSŁAWSKA Karta Dużej Rodziny

W skład rozwiązań polityki prorodzinnej państwa wchodzi Karta Dużej Rodziny. Rodziny legitymujące się Kartą Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z szeregu ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług czy zakupu towarów u włączonych w realizację programu partnerów. 

Dodatkowo, na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, jest wydawana Jarosławska Karta Dużej Rodziny, której celem jest promowanie modelu dużej rodziny oraz wspieranie dużej rodziny w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań jej członków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu realizuje zadanie związane z wydawaniem Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny od 1 czerwca 2014 r.

Zdjęcie Karty Dużej Rodziny Jarosław
Karta Dużej Rodziny

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny:

Jarosławskich Kart Dużej Rodziny wydano:

W ramach działań pomocowych mających na celu poprawę sytuacji jarosławskich rodzin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu w latach 2019-2023 realizował niżej wymienione zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

WYBRANE WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY realizowane przez mops

Poziom wydatków na zadania własne oraz zlecone związane z pomocą społeczną i wsparciem dla rodziny w latach 2019-2023 wiąże się z kontynuowaniem działań Gminy Miejskiej Jarosław związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę na zmianę, jaka nastąpiła w strukturze ww. wydatków. Do 2021 r. znaczącą część środków przeznaczano na wypłatę świadczeń wychowawczych (realizację programu "Rodzina 500+"). Od czerwca 2022 r. wypłata ww. świadczeń następuje poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez co w budżecie Miasta wydatki na ten cel uległy znaczącemu zmniejszeniu. Z kolei znaczna część środków zrealizowanych w 2022 r. dotyczyła wypłaty dodatku węglowego dla mieszkańców oraz świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

NOWE ŚWIADCZENIA SOCJALNE od 2022 roku

Grafika dotycząca wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego
Grafika dotycząca dodatku węglowego
Grafika dotycząca wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego
Węgiel

Dodatek osłonowy

Dodatek węglowy 

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek na preferencyjny zakup paliwa stałego 

DODATEK MIESZKANIOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest również odpowiedzialny za realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Liczba wnioskodawców dla przyznanych świadczeń rodzinnych

Najwyższą liczbę uprawnionych stanowiły osoby pobierające zasiłek rodzinny oraz zasiłek pielęgnacyjny.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego maleje, m..in. z powodu wzrastania najniższego krajowego wynagrodzenia. Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego nie zostało podniesione od 2016 r.  

Kwoty wydatków dla przyznanych świadczeń rodzinnych

Najwyższą kwotę stanowiły wydatki zlecone na świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne oraz na zasiłki rodzinne. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenie wychowawcze

W lipcu 2019 r. nastąpiła zmiana ustawy o świadczeniu wychowawczym - wprowadzono świadczenie bez kryterium dochodowego. Na podstawie wniosków złożonych w lipcu 2019 r. organ wydawał informacje o przyznaniu świadczenia na okres od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r. Zatem w 2020 r. nie było okresu świadczeniowego. Informacje o przyznaniu świadczenia wydawane były dla osób, które złożyły wnioski gdyż: urodziło się dziecko, zapomnieli złożyć wniosek w roku 2019 lub w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej, w oparciu o przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2022 r. obsługę programu świadczeń wychowawczych 500+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. MOPS kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane (na podstawie wydanych informacji o przyznaniu ww.świadczenia w 2021 r.).

Świadczenie "Dobry Start"

Od roku szkolnego 2021/2022 przyznawaniem i wypłatą świadczenia w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

projekt "Trampolina"

Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Miasta Jarosławia, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

Założeniem projektu „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jarosławia, z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Celem projektu jest wsparcie terapeutyczne grupy dzieci i młodzieży, która doświadczyła sytuacji przemocy oraz wskazanie jak spędzać czas wolny, rozwijać się, bawić. Dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz do młodzieży szkół średnich skierowane zostały działania o charakterze profilaktycznym i miały na celu szerzenie postawy sprzeciwu wobec zachowań agresywnych oraz wspieranie poprawnych form współżycia społecznego. 

Pracownicy socjalni, w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmują interdyscyplinarną współpracę z innymi instytucjami tj. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji, Sądem i Prokuraturą Rejonową, placówkami oświatowymi i placówkami służby zdrowia, innymi jednostkami pomocy społecznej a także organizacjami pozarządowymi i mediami lokalnymi.

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2023 r. MOPS w Jarosławiu zajął trzecie miejsce w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, co w skali całego kraju stawia go w ścisłej czołówce. 

W sierpniu 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu już po raz dziesiąty realizował program „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie”. W roku bieżącym wniosek konkursowy złożony przez MOPS zajął III miejsce w kraju, otrzymując niemal 100.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania zjawisku przemocy. Za zajęcie miejsca na podium, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazał nagrodę finansową, którą w całości przeznaczono na działania podejmowane w Programie. W skali całego kraju stawia to jarosławską instytucję w ścisłej czołówce.

Plakat - Trampolina, głos przeciwko przemocy w rodzinie
Plakat - Trampolina, głos przeciwko przemocy w rodzinie
Plakat - Trampolina, głos przeciwko przemocy w rodzinie
Plakat - Trampolina, głos przeciwko przemocy w rodzinie

POLITYKA SENIORALNA

Analiza danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu wskazuje, że najliczniejszą grupą klientów są w ostatnich latach seniorzy. Dlatego też, planując działania pomocowe skupia się szczególną uwagę na zagadnieniu starzenia się społeczeństwa, a także na działaniach, jakie miasto oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, prowadzą na rzecz osób w podeszłym wieku, aby zapobiec zjawisku wykluczenia społecznego.

Z tego względu, od 2019 r., MOPS w Jarosławiu we współpracy z Urzędem Miasta Jarosławia, rozszerza ofertę działań na rzecz najstarszych mieszkańców. 

Podstawowym założeniem systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych jest umożliwienie jak najpełniejszego i najdłuższego funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, w miejscu zamieszkania. Jedną z głównych form pomocy jest zapewnienie usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest mocno zaangażowany w działania w zakresie polityki senioralnej, które służą nie tylko budowaniu miasta przyjaznego seniorom, ale też aktywności w zaawansowanym wieku. 

Powyższe działania realizowane są poprzez 4 placówki: 


Powyższe placówki są ośrodkami wsparcia dla mieszkańców Jarosławia, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia

Działalność placówek polega na zapewnieniu wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej. 

Oferta obejmuje w szczególności usługi: socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, związane z aktywnością ruchową i kinozyterapią, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, zajęcia socjalno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb seniorów oraz doraźnie świadczone usługi opiekuńcze np. z zakresu pielęgniarstwa, rehabilitacji fizycznej.

W ramach polityki senioralnej Miasta planowane jest utworzenie kolejnych placówek, które umożliwiłyby jarosławskim seniorom społeczną aktywizację, realizację swoich pasji, rozwijanie zainteresowań, i które będą miejscem ich spotkań oraz aktywności. 

Jarosławska Karta Seniora

Od 01.01.2018 r. MOPS w Jarosławiu realizuje zadanie związane z wydawaniem Jarosławskiej Karty Seniora dla mieszkańców miasta. Celem programu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców Miasta Jarosławia powyżej 60 roku życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w Programie, jak również pomoc lokalnej przedsiębiorczości w zwiększeniu konkurencyjności.

Program ten to element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miejską Jarosław obejmujący system zniżek, ulg skierowanych do seniorów.

Zdjęcie Jarosławskiej karty seniora

Korpus Wsparcia Seniorów

W 2022 r. w związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało program wspierający ochronę zdrowia i życia osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego realizatorem był MOPS w Jarosławiu. 

Celem Programu było zapewnienie usług wsparcia seniorom w zakresie wsparcia społecznego, psychologicznego, w czynnościach dnia codziennego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość", a związku z tym ochrona przed zakażeniem COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

Grafika - wspieraj seniora

Dodatkowo, działaniami w ramach realizowania polityki senioralnej są wszelkiego rodzaju akcje adresowane do osób starszych, a prowadzone przez organizacje pozarządowe w części obowiązków powierzonych przez Gminę Miejską Jarosław. Liczba i charakter zorganizowanych zajęć zostały wymienione w dziale Współpraca z NGO

Opieka wytchnieniowa

Gmina Miejska Jarosław w roku 2023 przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma na celu zapewnienie dostępu do usługi w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnej odpłatności.

Zdjęcie - Trzymanie seniora za ręce
Zdjęcie - Trzymanie seniora za rękę

schroniska dla bezdomnych

W ramach pomocy osobom bezdomnym na terenie Gminy Miejskiej Jarosław działają dwa całodobowe schroniska:

Ich podstawowymi zadaniami są: 

Logo Fundacji polsko-amerykańskiej "DOM DRUHA FOUNDATION

Dzięki zaangażowaniu i podjętym rozmowom Dyrektor MOPS w Jarosławiu z przedstawicielem zarządu Fundacji polsko-amerykańskiej "DOM DRUHA FOUNDATION" otrzymano 9 nowoczesnych laptopów dla rodzin, z terenu miasta Jarosławia, które z różnych przyczyn są w trudnej sytuacji nie tylko materialnej ale również zdrowotnej.

Jednym z wyznaczników typowania do pozyskania komputerów z zainstalowanym już oprogramowaniem było to, by dzieci w tych rodzinach przejawiały szczególne zdolności i wysokie osiągnięcia w nauce, a rodziców nie jest stać na zakup komputera.

Laptopy otrzymano w 2023 r. i zostały przekazane dzieciom przed "Mikołajem".

programy z obszaru pomocy społecznej

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Jarosław 

W okresie kadencji 2018-2024 w Gminie Miejskiej Jarosław obowiązywały dwa istotne dokumenty, które miały na celu skuteczne przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia społecznego, poprawę jakości życia mieszkańców oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi jednostek oraz integracji społeczności lokalnej:


Przykłady działań służących realizacji obu ww. dokumentów:

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Jarosław 

W ciągu ostatnich dwóch dekad, Gmina Miejska Jarosław konsekwentnie dążyła do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony jej ofiar. Dwa istotne programy służyły temu celowi, opierając się na odpowiednich aktach prawnych i integrując się z szeroko zakrojonymi działaniami społecznymi:


Oba te programy łączyły się z ogólną strategią rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Jarosław. Działania skupiały się na profilaktyce, zapobieganiu i ograniczaniu zjawiska przemocy w rodzinie. Opracowane dokumenty były integralną częścią strategii społecznych, podkreślając znaczenie wsparcia rodzin oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa jako istotnych założeń. Istotnym elementem obu programów jest wprowadzanie w życie działań, mających na celu z jednej strony podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez używania przemocy, a z drugiej strony zapewnienie ochrony i udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także upowszechnianie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy, zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie. Program wskazuje główne kierunki działania Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te dotyczą w szczególności profilaktyki, zapobiegania i ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. 

Przykłady działań służących realizacji obu ww. dokumentów:

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław jest propozycją możliwych do zrealizowania zadań w zakresie opieki nad dziećmi oraz rodziną w gminie Jarosław. Dwa istotne programy służyły temu celowi, opierając się na odpowiednich aktach prawnych:

Głównym celem obu programów jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Adresatami są rodziny w kryzysie oraz przedstawiciele służb i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Współpraca przedstawicieli różnych instytucji, tj. m.in., pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów, pedagogów, czy opiekunów placówek wsparcia dziennego niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców, wsparcia dziecka oraz jego powrotu do rodziny w sytuacji, gdy zostało z niej zabrane. Realizacja zadań Programu wymaga zastosowania takich rozwiązań, które pozwolą wspomóc (ale nie zastąpić) rodzinę, w wypełnianiu przez nią podstawowych funkcji, pobudzić do aktywności i odpowiedzialności, zapobiec kryzysom, a także zapewnić wsparcie rodzinom zagrożonym, w tym przede wszystkim dzieciom, jako najmłodszym i najsłabszym jej członkom.


Przykłady działań służących realizacji obu ww. dokumentów:


Rodzina od zawsze stanowiła podstawową komórkę społeczną, na której opiera się społeczeństwo, a dla dziecka jest ona podstawowym i najbardziej naturalnym środowiskiem. Atmosfera, w jakiej dziecko dorasta, stanowi podłoże dla jego przyszłego życia. W związku z tym, wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z najbardziej istotnych zadań polityki prorodzinnej w Gminie Miejskiej Jarosław.

Grafika - Po pierwsze rodzina!

wsparcie dla ukrainy

W 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu realizował także pomoc na rzecz obywateli Ukrainy. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uregulowała formy i zasady przyznawania pomocy w/w obywatelom:

- przyznano 1.195 osobom

- kwota wydatkowana z Funduszu Pomocy to 358.500 zł. 

- udzielono 187 dzieciom 

- kwota wydatkowana z Funduszu Pomocy to 38.219,50 zł.

- środki z Funduszu Pomocy to 1.112.744,00 zł

Zdjęcie ręki na tle flagi Ukrainy

zdrowie

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach OCHRONY ZDROWIA w latach 2019-2023:


5,2 mln zł

+29% średnioroczny wzrost wydatków w stosunku do lat 2014-2018


Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki miasta w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych miasta, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez miasto były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Zdjęcie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

W 2022 r. w Dziale 851 "Ochrona Zdrowia" poniesiono nakłady na inwestycje w wysokości 300.000 zł.

Udzielono finansowego wsparcia na zakup specjalistycznych urządzeń dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu:

"Ulica zdrowia" - promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców

W dziedzinie ochrony zdrowia i działań podejmowanych przez Gminę Miejską Jarosław na szczególną uwagę zasługuje akcja „Ulica zdrowia”, odbywająca się w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”. 

Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznych porad i badań profilaktycznych.

W ramach bezpłatnej akcji, co miesiąc w ofercie znajdował się standardowy pakiet, skierowany do wszystkich zainteresowanych: 

Grafika przedstawiająca znak drogowy z napisem Ulica Zdrowia i napis Bezpieczny Jarosław
Plakat- Bezpieczny Jarosław
Dyplom z podziękowaniem za udział w programie ,,Bezpieczny Jarosław"'

W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Mieszkańców Miasta Jarosławia „Bezpieczny Jarosław” na uwagę zasługują poniższe akcje:

Zdjęcie sędziowskiego młotka z podpisem bezpłatne porady prawne
Grafika znaku drogowego z napisem Bezpieczna A1, A2, A3
Grafika z napisem STOP, nie sprzedajemy napojów alkoholowych nieletnim
Policjant przeprowadzający za rękę dziecko na pasach
Osoby stojące przy lodówce
Dzieci stojące przy tablicy z napisem bezpieczne ferie

Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

W ramach działań edukacyjnych, związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w latach 2019-2023 zostały przeprowadzone poniższe akcje profilaktyczne, skierowane do mieszkańców miasta Jarosławia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przykłady podejmowanych działań: 


„…że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego…”

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Jarosławia

Celem głównym Programu jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych poprzez podniesieniu poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Jarosławia na temat szkodliwości ich stosowania, a także ograniczenia szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem zażywania narkotyków, dopalaczy lub innych środków. Realizacji tych celów służyły dwa programy:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był w czasie trwania kadencji, w oparciu o przyjęte uchwały:

Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poszczególnych latach realizowane były przez Urząd Miasta Jarosławia i uwzględniały cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia, jak również wskazówki wynikające z rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W roku 2022 program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został rozszerzony również o działania przeciw narkomanii. 

Ludzie na festynie

Festyn dla społeczności lokalnej "Bawimy sie i wypoczywamy bez alkoholu" (2022r.)

Dzieci i młodzież przed wejściem do Energy Landii

Moje życie bez nałogów, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (2022r.)

Kampanie profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zostały dostrzeżone przez Fundację Trzeźwy Umysł oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Miasto Jarosław zostało uhonorowane medalem i Złotym Certyfikatem za realizację jubileuszowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowania działań w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

Celem kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne.

Grafika - Złoty certyfikat dla miasta Jarosław

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W raportowanych latach w ramach swojej działalności Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu:

Grafika - na tle młotka sędziowskiego przekreślona szklana  butelka

Działaniami na rzecz ochrony zdrowia są wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, propagujące zdrowy styl życia oraz umożliwiające uprawianie szeroko rozumianej aktywności fizycznej. W tych kwestiach Gmina Miejska Jarosław część obowiązków scedowała na organizacje pozarządowe. Liczba i charakter zorganizowanych zajęć zostały wymienione w dziale Współpraca z NGO.

Logo Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Domy pomocy społecznej

W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoby wymagające stałej opieki kierowane są do domów pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. 

Przeznaczone są dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. 

W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, DPS-y dzielą się na domy dla: 

Liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz poniesione w tym zakresie wydatki przez Miasto 

programy ochrony zdrowia

W latach 2019-2023 kontynuowane były działania związane z realizacją programów ochrony zdrowia. W tym zakresie podjęto szereg przedsięwzięć:

Gmina Miejska Jarosław realizuje szereg kampanii profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, których celem jest promocja zdrowego stylu życia przez kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych oraz zachęcanie do aktywnego trybu życia z dala od używek.