Współpraca z NGOs

Wartość Łącznej kwoty dotacji przekazanej dla NGO w latach 2019-2023


31,2 mln zł

+41% średnioroczny wzrost wydatków w stosunku do lat 2014-2018

Organizacje pozarządowe w ramach zakresu swojej działalności mogą wykonywać szereg  zadań realizowanych przez gminę na rzecz  jej mieszkańców. W tym celu Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. 

Rada Miasta Jarosławia uchwałą przyjmuje program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na każdy kolejny rok. 

Dokument ten określa zasady wsparcia przez gminę działań organizacji pozarządowych, w celu zaspokojenia potrzeb i stworzenia warunków do lepszego funkcjonowania społeczeństwa.

Program zawiera kluczowe informacje dotyczące mechanizmów i narzędzi, za pomocą których Gmina Miejska Jarosław kierując się zasadą pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji umożliwia angażowanie się w codzienne życie mieszkańców, poprzez ich aktywizację w różnych obszarach.

Zawarte w programie zapisy stwarzają tym podmiotom dogodne warunki do włączenia się w zachodzące w przestrzeni miejskiej Jarosławia zmiany dotyczące: wzrostu aktywności kulturalnej, społecznej i sportowo-rekreacyjnej, zaangażowania obywatelskiego mieszkańców oraz budowania społecznie odpowiedzialnego terytorium.

Łączne wydatki poniesione w poszczególnych latach 2019-2023

ZREALIZOWANE ZADANIA W RAMACH POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Dzieci na zajęciach sportowych z tenisa stołowego

Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży  w zakresie tenisa stołowego

Dzieci biorące udział w wyścigu w workach

Rodzinne Miejsce Uśmiechu 2022

Dzieci i młodzież na zajęciach z tenisa stołowego

Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu

Dzieci rozciągające się na murawie

Warsztaty rekreacyjno-sportowe wraz z piknikiem dla dzieci 2023

Zabawa dzieci w LIMBO

Rodzinne Miejsce Uśmiechu 2023

Zabawy dzieci na świeżym powietrzu

Rodzinne Miejsce Uśmiechu 2023

Zdjęcie grupowe dzieci i instruktorów na dworze

Rodzinne Miejsce Uśmiechu 2023

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 

Spacer po lesie z kijkami trekkingowymi

Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę postaw prozdrowotnych

Osoby chodzące po lesie z kijkami do trekkingowymi

Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę postaw prozdrowotnych

Dzieci na cmentarzu układające znicze

Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w świetlicach  środowiskowych i socjoterapeutycznych

Zdjęcie grupowe dzieci w świątecznych czapkach i świętego mikołaja

Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w świetlicach  środowiskowych i socjoterapeutycznych

Dzieci podczas pikniku rodzinnego

Piknik rodzinny 2021

Ludzie na festynie

Festyn dla społeczności lokalnej
„Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu” 2021

Zdjęcie grupowe dzieci i młodzieży na kolonii przy Jodłowym Dworze

Kolonia - Jodłowy Dwór II

Dzieci siedzące w ławce na wycieczce do Skansenu w Zułbrzycy na kolonii

Wycieczka do Skansenu w Zubrzycy - Kolonie TPD 

Grupowe zdjęcie dzieci i opiekunów przez Energylandią

„Moje życie bez nałogów” – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 3

Dzieci stojące przy stole z przekąskami podczas pikniku rodzinnego

Piknik Rodzinny 2022

Dzieci tańczące na scenie z okazji festynu dla społeczności lokalnej

Festyn dla społeczności lokalnej
„Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu” 2022

Dzieci i dorośli sadzący drzewo w parku

Wielki Piknik Rodzinny dla społeczności lokalnej – jako forma profilaktyki alkoholowej

Dzieci i młodzież na przejażdżce traktorem

Kolonia Uroczysko 2023

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania

Chór śpiewający w Kolegiacie Jarosławskiej

Niedziela z muzyką w Kolegiacie Jarosławskiej

Przedstawienie zaprezentowane przez dzieci

XVI Przegląd Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat”

„SAN” 

Chór śpiewający na scenie z akompaniamentem muzyków

„Kultura dla Seniora”

Chór śpiewający na scenie

„Kultura dla Seniora” WOŚP

Osoba stojąca na stoisku z ulotkami promującymi drogi kulturowe

III Piknik promujący drogi kulturowe

Zdjęcie grupowe Osób biorących udział w telewizji internetowej

Telewizja internetowa

Korytarz ze zdjęciami i tablicami informacyjnymi

IV Piknik promujący drogi kulturowe

Osoby śpiewające w świątecznych czapkach na scenie

„Kultura dla seniora" Wigilia na rynku

Zdjęcie grupowe osób biorących udział w Biegu o czysty Jarosław na Mecie

Zabiegam o czysty Jarosław

Osoby będące obecne podczas dnia godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Osoby niosą baner z napisem Dzień Godności

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Zdjęcie rynku pełnego osób podczas Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dziecięce przedstawienie na scenie

Przegląd Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat” 2023

Osoba siedząca przy pianinie i naciskająca klawisze

Podkarpacki Festiwal Organowy

Jarmark Benedyktyński z jedzeniem

Europejskie Dni Dziedzictwa  w formie Jarmarku Benedyktyńskiego

Piknik przygotowany dla dzieci zawierający dmuchane zamki i  miejsca do siedzenia pod przykryciem

Piknik bez barier 2023

Aktywność organizacji pozarządowych w Jarosławiu jest coraz większa. Podmioty społeczne pracują na rzecz jeszcze większej demokratyzacji, spajania i aktywizacji społeczności lokalnej. Organizacje nie tylko rozwijają wspólnotę obywatelską, kształtują liderów społecznych, ale i zawiązując partnerstwo wewnątrz i międzysektorowe, odpowiadają na realne potrzeby zgłaszane przez grupy społeczne.