Rada miasta jarosławia

Rada Miasta Jarosławia VIII kadencji (2018-2024)

Osoby należące do Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji (2018-2024)

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia:  Szczepan Łąka

Wiceprzewodniczące Rady Miasta Jarosławia: Bożena Łanowy,  Agnieszka Wywrót


Skład Rady Miasta Jarosławia:
Osoby na zebraniu Rady Miasta Jarosławia

sesje i uchwały rady miasta jarosławia w latach 2019-2022


W poszczególnych latach Rada Miasta Jarosławia odbyła: 

W latach 2019-2023 Rada Miasta Jarosławia podjęła łącznie 923 uchwały i 1 apel. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę odnosiła się do kwestii finansowych. Na ich mocy wprowadzano zmiany w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta, udzielano pomocy finansowej w postaci dotacji celowych, a także ustalano stawki podatków i opłat lokalnych.

Drugim często poruszanym na sesjach rady obszarem były sprawy organizacyjne i ustrojowe. W tej dziedzinie Radni ustalali nazwy ulic położonych na terenie miasta, przyjmowali plany pracy poszczególnych Komisji oraz przekazywali wnioski do załatwienia według ich właściwości.

Wszystkie te uchwały można podzielić na trzy kategorie ze względu na ich zakres przedmiotowy:


uchwały finansowe – uchwały związane w szczególności z budżetem Jarosławia, wieloletnią prognozą finansową, zaciąganiem zobowiązań, przyznawaniem dotacji na cele publiczne, aplikowaniem o środki unijne, ustalaniem zasad i wysokości finansowania zadań, których realizatorem nie była Gmina Miejska Jarosław,

uchwały merytoryczne – uchwały związane w szczególności z realizacją zadań Gminy Miejskiej Jarosław, w tym przyjmujące wszelkiego rodzaju dokumenty związane z obrotem nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym, funkcjonowaniem innych jednostek podległych miastu,

uchwały organizacyjne – uchwały związane w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, nadawaniem statutów, przeprowadzaniem kontroli, zawieraniem porozumień z innymi podmiotami w celu realizacji określonych zadań.


Najwięcej uchwał dotyczyło kwestii finansowych i merytorycznych.

Zestawienie podejmowanych uchwał Rady Miasta Jarosławia w latach 2019-2023